58 eme anniversaire du soulevement du peuple Tibetain contre l’occupation Chinoise

58eme anniversaire du soulevement du peuple Tibetaine contre l’occupation Chinoise

Info dernière minute : La préfecture de Police a décidé d’accorder seulement un rassemblement statique sur Avenue Georges V, Paris 75008. S’il vous plait, bien noter que le rassamblement au Trocadero est annulé. La commémoration débutera à 15h devant l’Ambassade de la Chine à Paris. Métro ligne 9, station Alma Marceau. RER C, station Pont d’Alma.

གལ་ཆེའི་གསལ་བསྒྲགས།
ཧྥ་རན་སིར་གནས་སྡོད་རྒྱ་ཆེ་བའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པར་ཞུ་རྒྱུར། སུམ་བཅུ་དུས་དྲན་ Trocadéro ནས་འགོ་འཛུགས་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་རིང་དུས་དྲན་གོ་སྒྲིག་པ་ལས་ཁང་དུ་སྐད་བཏང་སྟེ། རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ཁག་ཅིག་ས་གནས་དེར་ཡུལ་སྐོར་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ལྷག་པར་དུ་ཧྥ་རན་སིའི་མི་དམངས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཆེད་བོད་ཀྱི་སུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐོར་བསྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ལ་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཐབས་མེད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་སྐད་འབོད་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་གསུངས་བྱུང་བར། ཟླ་3 པའི་ཚེས་10 ཉིན་རྒྱབ་ཆུ་ཚོད་3 པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་དུ་སྐད་འབོད་བྱ་རྒྱུ་ལས་Trocadéro ནས་གོམ་བགྲོད་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ན་ཚང་མས་དེ་དོན་དགོངས་པར་མངའ་བ་དང་། ཆུ་ཚོད་ 3 པའི་ཐོག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་མདུན་ཚང་འཛོམས་གནང་རྒྱུ་མ་བསྙེལ་བ་གནང་རོགས་ཞུ་ཚོགས་པ་ཁག་བཞི་ནས་སྤྱི་༢༠༡༧ ཟླ་ ༣ ཚེས་༨ ལ།
འབབ་ཚུགས་།

Metro 9 Alma Marceau
RER C Pont d’alma